Методичні рекомендації по формуванню мотивації на уроці.

Навчальна діяльність – це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання.
Мотив як спонукальна причина окремої дії та сукупність дій є результатом складної взаємодії мотивів - цілей, пізнавального інтересу, соціальних, моральних, практичних. Він проявляться в навчанні у вигляді ставлення учня до сукупності дій, в результаті яких формується компетентності певного рівня.

Для проведення уроку пропонуються такі рекомендації, впровадження яких сприятиме створенню мотиваційних моментів. Вони є основою особистісно зорієнтованого уроку.

· Використовувати різноманітні форми й методи організації роботи, що враховують суб’єктивний досвід учнів щодо теми, яка розглядається.
· Створювати атмосферу зацікавленості кожного учня як у власній роботі, так і в роботі всього класного колективу.
· Емоційний виклад матеріалу – запорука результативності уроку.
· Стимулювати учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без побоювання помилитися.
· Заохочувати прагнення учнів до самостійної роботи, аналізуючи під час уроку різні способи виконання завдання, запропоновані учнями, відзначати та підтримувати всі прояви діяльності, що сприяють досягненню учнями мети.
· Створювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному учневі, незалежно від ступені його готовності до уроку виявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у способах роботи.
· Обговорювати з учнями наприкінці уроку не лише те, «що ми дізналися» ( що опанували), але й те, що сподобалось( не сподобалось) та чому; що хотіли б виконати ще раз, а що зробити по – іншому.
· Під час опитування на уроці ( виставлення оцінок) аналізувати не лише правильність( неправильність) відповіді, але і її самостійність. Оригінальність, бажання учня шукати та знаходити різноманітні способи виконання завдань.
· Оголошуючи домашнє завдання, слід повідомляти не лише його зміст та обсяг, але й давати докладні рекомендації щодо раціональної організації навчальної роботи, яка забезпечить виконання домашнього завдання. Працювати над диференціацією завдань.

На уроці учень повинен бути настроєний на ефективний процес пізнання, мати в цьому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивний результат.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ « Шляхи формування мотивації на уроці»

1. Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди ( залучається суб’єктивний досвід учнів, приводяться цікаві приклади, парадоксальні ситуації, вказується на практичне значення теми).
2. Створення проблемної ситуації.

3. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології
« Мозкова атака».
4. Мотивація навчальної діяльності шляхом опрацювання тексту періодичних видань.

5. Мотивація навчальної діяльності за технологією « Незакінчене
речення».
6. Мотивація навчальної діяльності шляхом виготовлення саморобних
посібників.
7. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань
( учні самі добирають запитання для однокласників, складання кросвордів, загадок; написання фантастичних оповідань, есе, віршів; художні завдання, наприклад, « Яким я уявляю собі…», « Що станеться, якщо…?» і ін.).
8. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої та науково – популярної літератури.

9. Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху.
( Потрібно чітко і яскраво поділити матеріал на частини, чим більш рельєфно показано логічні зв’язки між ними, підкреслено складові, що містять нові знання, тим більш зрозумілим є його зміст. Цьому сприяють наголошення на ключових словах, наявність плану викладу, питання до нього. Якщо матеріал конкретизується рисунками, словесними прикладами, близькими до особистісного досвіду учнів, то він стає доступним для розуміння і викликає інтерес до свого предмета).
10. Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання:
- Навчальна діяльність під керівництвом учителя ( завдання для учнів:»Чи існують інші способи виконання роботи?», »Виконайте роботу у вигляді графіка, схеми» та ін.)- Самостійна начальна діяльність.( Можливе використання алгоритму дій на уроці. Учитель виступає у вигляді консультанта)- Самоосвітня діяльність учня(осмислення узагальнених способів розв’язання задач, виокремлення в матеріалі ідей, принципів, законів; складання планів, тез, конспектів, анотацій, рефератів; робота з довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями; прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, семінару, лабораторних і практичних робіт).
11. Мотивація навчальної діяльності з допомогою екстраполяції (перенесення об’єкта в уявне майбутнє, використання прийому парадоксів, прогнозування розвитку подій, проведення конкурсу пропонованих теорій…).

12. Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор та ігрових
ситуацій.
13. Мотивація навчальної діяльності з допомогою прийомів роботи з текстом.
( Порівняти текст з раніше прочитаним; учитель, пояснюючи матеріал, свідомо припускається помилок), а учні фіксують помічені помилки в зошитах.
(Екстраполяція – функція мозку прогнозувати)

Матеріали підготувала Гнатишина О. В., заступник директора з навчально-виховної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 180